Hitotsu. Shidou ni somuki majiki koto.
Недопустимо уклоняться от Пути Самурая.

Hitotsu. Kyoku wo dassuru kotowo yurusazu.
Запрещено покидать группу.

Hitotsu. Katte ni kinsaku itasubekarazu.
Запрещены личные заработки

Hitotsu. Katte ni soshou toriatsukaubekarazu.
Запрещены личные судебные тяжбы.

Hitotsu. Watakushi no tousou wo yurusazu.
Запрещены дуэли.

Kumigashira ga moshi toushi shita baaiwa, kumishuu wa sono ba de toushi subeshi.
Если командир отряда смертельно ранен или убит, все его подчиненные должны сражаться до последнего и умереть там же.

Hageshiki kokou ni oite shishou zokushutsusutomo kumigashira no shitai no hoka wa hikishirizokukotomakarinarazu.
Даже если потери велики, запрещено выносить с поля боя тела погибших, если речь не идет о командире подразделения.

Moshi taishiga koumuni yorazushite machi de taigai no mono to arasoi, teki to yaiba wo kawashi, jibunga kizu wo oite aite wo shitomekirazuni nigashita baai, ushirokizu no baai no gotokimo seppuku wo meizuru.
Если член Синсенгуми вступит в бой, по долгу службы или при иных обстоятельствах, и будет ранен, не сможет убить врага и позволит ему уйти, то даже если рана нанесена в спину, он должен совершить сеппуку.

Ключ: райские яблоки.